Na 25 jaar meer dan fulltime werken, de eerste 5 jaar als leidinggevende bij de politie, en sinds 2003 als zelfstandige heb ik een uitgebreide ervaring en daarmee portfolio opgebouwd. Wil je daar echt álles over weten? Dan stel ik voor dat je contact met me opneemt om een kop koffie te drinken. Dan beperk ik me hier tot het weergeven van de ervaring die ik meer recent heb opgebouwd en die relevant zijn voor de functies die ik in de toekomst ambieer: vast als voorzitter en commissaris/toezichthouder, en interim als bestuurder en veranderaar. Kortom, functies waar ik mijn wijsheid en leiderschap voor in kan zetten.

(Vice)voorzitter Raad van Toezicht De Schoor Welzijn in Almere

Bijzonderheden: voorzitterswissel, bestuurswissel, contactpersoon OR, lid remuneratiecommissie, ontwikkeling governance en zelfevaluatie, besluitvorming bezuinigingen en reorganisatie ten gevolge van afstoten peuterspeelzaalwerk, opstart wijkteams en overname maatschappelijk werk. Lidmaatschap wegens verloop zittingstermijn beëindigd.

Bestuurslid Poppodium De Meester en talentacademy

Bijzonderheden: Toezichthoudend bestuur. Lidmaatschap wegens verloop zittingstermijn beëindigd.

Voorzitter Bestuur Kinderopvang Oog in Al

Bijzonderheden: directiewissel, transitie van operationeel bestuur naar raad van toezicht, verdubbeling van omzet en locaties. Lidmaatschap wegens verloop zittingstermijn beëindigd.

 (Vice)voorzitter Raad van Toezicht, Moviera Aanpak Huiselijk Geweld, bestuurslid Steunfonds Moviera

Bijzonderheden: 1e RvT, werven eerste voorzitter Raad van Toezicht, lid remuneratiecommissie, afscheid nemen van de twee zittende bestuurders, werving en selectie nieuwe bestuurder, goedkeuren reorganisatie. Lidmaatschap wegens vooraf overeengekomen zittingstermijn beëindigd.

Lid Raad van Toezicht, Hera Centrum Huiselijk Geweld (tot aan de fusie met VieJA Utrecht tot stichting Moviera), bestuurslid Steunfonds Hera

Bijzonderheden: contactpersoon cliëntenraad, besluitvorming rond fusietraject. Lidmaatschap wegens fusie beëindigd.

Onafhankelijk Technisch Voorzitter ALV, Vereniging Sterk VO

Bijzonderheden: De eerste onafhankelijke voorzitter van de ALV bestaande uit 10 bestuursvoorzitters van de deelnemende onderwijsbesturen. Vormgeven voorzitterschap en kwaliteitseisen, sparringpartner directeur-bestuurder, regisseren interne governance proces.

Onafhankelijke (dag)voorzitter en procesbegeleider

Als onafhankelijk voorzitter word ik ingezet om binnen organisaties of tussen organisaties vergaderingen en/of kleine bijeenkomsten te leiden. Doel is het zorgvuldig faciliteren van besluitvorming en sturen op vooruitgang. Hiervoor zet ik een scala aan werkvormen in. Sinds maart 2020 ook online.

Voorbeelden: interne besluitvorming bij een ROC over flexibele inzet medewerkers over afdelingen; intergemeentelijke besluitvorming over wijze van samenwerking en verdelen van middelen sociaal domein.

Plaatsvervangend directielid Sociaal Domein en interim teammanager Strategie en Beleid Sociaal

Als interim teammanager strategische advisering 3 wethouders, verbeteren interne samenwerking en kwaliteitsverbetering team beleidsadviseurs (18 fte), versterken regionale samenwerking sociaal domein, opleiding nieuwe teammanager, budgetverantwoordelijkheid € 56 mln. Als plaatsvervangend directielid, coaching teammanagers Sociaal domein, opstellen bezuinigingsvoorstellen sociaal domein.

Teammanager Samenleving, cultuur en toerisme, plaatsvervangend afdelingshoofd Welzijn a.i., gemeente Gorinchem

Als plaatsvervangend afdelingshoofd Welzijn (100 fte) de teamleiders gecoacht en begeleid in integraal samenwerken.

Als interim teammanager veranderaanpak om team (16 fte) meer integraal en proactief te laten werken, en de onderlinge en externe communicatie te verbeteren. Het resultaat was een breed van buiten naar binnen vormgegeven integraal sociaal domein (onder andere jeugdwet en onderwijs-) beleid, realisatie van bezuinigingsvoorstellen, verbeterde interne samenwerking en verbeterd opdrachtgeverschap naar externe partijen. Budgetverantwoordelijkheid €47 mln.

Interimmanager, Vrouwenopvang Groningen

Zelfstandig werken invoeren voor coördinatoren Huiselijk Geweld, nieuwe methodieken implementeren, versterken ketensamenwerking, fondsenwerving.

Interimmanager, Kontext

Aansturen coördinatoren Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld, advisering interne reorganisatie Algemeen Maatschappelijk Werk, fondswerving, begeleiden verandertraject, strategische positionering ASHG

Wijkteamchef/ chef basiseenheid, politie Utrecht en Gelderland-Midden

Leidinggeven aan diverse teams, ontwikkeling HRM-beleid, chef van dienst.

RIBW K/AM

In opdracht van de directie traject geleid van het professionaliseren en inrichten van de ondersteunende diensten passend bij het nieuwe model van Vitaal Verder en resultaatgericht werken. In samenspraak met zowel de interne klanten als de medewerkers zelf. Dit heeft geleid tot een gedragen reorganisatie en herziening van de functies, zodat het primaire proces beter wordt gefaciliteerd. 

Gemeente Steenwijkerland

De gemeente Steenwijkerland constateerde onvoldoende grip op de financiën in het sociaal domein. In opdracht van en samenwerking met bestuur en directie een programma voor kwaliteitsverbetering van beleid en uitvoering in relatie tot de bezuinigingsdoelstellingen opgesteld. Al doende geconstateerd dat er in huis voldoende kwaliteit was om het programma zelf uit te voeren. Advies voor interne portefeuillewissel is opgevolgd waardoor er een stevige interne programmamanager aan de slag is gegaan met de verdere uitvoering.

Gemeente Zevenaar

De gemeente Zevenaar werd geconfronteerd met onvoorziene tekorten in het sociaal domein. Uit mijn analyse bleek dat de tekorten deels werden veroorzaakt door de interne werkwijze. In het kader van de verbetering de betrokken wethouders, gemeentesecretaris en afdelingshoofden gecoacht. Daarnaast begeleiding van een intern programmateam om de geconstateerde problemen aan te pakken, en al doende de onderlinge samenwerking te versterken en nieuwe werkwijze te implementeren.

Welzijn Molenwaard

Verandertraject van 3 (concurrerende) welzijnsorganisaties naar 1 welzijnsorganisatie met meerdere locaties. Dit vergde ook een andere wijze van financiering en een andere rol van de gemeente. Co-creatie met gemeente, vrijwillige bestuurders en betrokken professionals en vrijwilligers.

Totstandkoming en uitvoering geven aan werkagenda Onderwijs en Arbeidsmarkt 16 – 27-jarigen met 5 gemeenten (afdelingen Onderwijs, Werk en Inkomen en Economie), UWV, Jeugdreclassering, werkgeversorganisaties, 5 ROC’s, 5 samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs en jongeren zelf.

Decentralisatie AWBZ, gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen

Leiden, organisaties voorbereiden op de decentralisatie AWBZ, gerelateerd aan Jeugdzorg en Participatiewet, inkooptraject ter waarde van € 14 mln., leidinggeven aan transformatieagenda Wmo, contractbeheer.