Blog

PIT-tig interview (14 apr 2015)

Begin deze maand ben ik door Hayat Chidi geinterviewd voor het Platform Innovatie Toezicht (PIT), een landelijke beweging voor eigentijdse toezichthouders die samenwerken aan een nieuwe bestuurscultuur. Het houden van interviews met toezichthouders die PIT en energie hebben en geven aan anderen is een van de manieren waarop ze werken aan de nieuwe bestuurscultuur.

Naast dat het een natuurlijk een groot compliment was om voor deze serie als 10e te worden geinterviewd, bracht het interview me zelf ook tot bezinning. Wat doe ik eigenlijk als toezichthouder?

In beperkte tijd, zo'n 7 vergaderingen, een aantal werkbezoeken per jaar, het volgen van de actualiteiten en het lezen van veel stukken, probeer ik me als toezichthouder een beeld te vormen van de cultuur, het speelveld en de bedrijfsmatige situatie van de organisatie en wat dat betekent voor de klanten van de betreffende organisatie.

Op basis van dat beeld en met in mijn achterhoofd mijn persoonlijke afweging wat het beste zou zijn voor de organisatie, ga ik in gesprek met mijn collega's van de Raad van Toezicht en de bestuurder. Gezamenlijk komen we dan tot besluiten, maar altijd op basis van ieders individuele verantwoordelijkheid.

En dat doe ik dus als toezichthouder.
lees verder

Lering trekken uit een casus (17 dec 2012)

Op 13 mei 2010 stierven in Enschede 4 mensen. Hun dood vloeide voort uit een jarenlange situatie van huiselijk geweld, die zowel bij politie als hulpverlening bekend was. Op het politiecongres ‘Jíj maakt het verschil!’ is besproken wat professionals van deze casus kunnen leren. Op het podium namen 4 panelleden plaats die onder mijn leiding met de volle zaal in gesprek zijn gegaan.
lees verder

Efficiency voor burgers leidraad voor naderende transities ( 5 sep 2011)

De aankomende decentralisatie van overheidstaken kan leiden tot de gewenste en benodigde efficiency. Daar is echter wel een kanteling van het gesignaleerde managementprobleem voor nodig, te weten een verschuiving van de focus op het eigen organisatieprobleem naar het probleem van de burger.

Er komt de komende tijd heel wat af op de gemeenten en de gemeentelijke voorzieningen. Denk maar aan de decentralisatie van de jeugdzorg; passend onderwijs; harmonisatie van de voorschoolse voorzieningen; de Wet Werken Naar Vermogen; en overheveling taken uit de AWBz naar de WMO. De meeste van deze overhevelingen worden gepresenteerd als een managementprobleem.
lees verder